طرح مشترک معاونت زنان برای حمایت از زنان کشاورز

معاون رییس جمهور در امور خانواده گفت: زنان در ایجاد بنگاه‌ها و مدیریت آن و راه اندازی کسب وکار با توفیق و کارایی بیشتر نسبت به مردان عمل کرده‌اند.به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار مشارکت زنان را در رونق تولید ملی مهم دانست و افزود: زنان شهری و روستای در رونق تولید ملی فعال هستند و نقشی اساسی دارند. وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی به ...

ادامه مطلب